اباسط رحمانی

اباسط رحمانی

عضو هیات مدیره شرکت

  • کارشناس ارشد شیمی تجزیه
  • دارای 12 ثبت اختراع
  • مدیر تحقیق و توسعه R&D شرکت کالسیمین
  • دارای تالیف و ترجمه 3 کتاب در زمینه شیمی