علیرضا الماسی

علیرضا الماسی

عضو هیات مدیره شرکت

  • کارشناس ارشد برق
  • رئیس مرکز علمی و کاربردی